فرآیند دوره

تشکیل پرونده ورزشی

تست پزشکی و هوش ورزشی (ایفمارک ، ایران مال ، ورزشگاه آزادی)

ثبت نام حضوری

شروع پیش دوره یک هفته قبل از شروع دوره (3 جلسه جهت آمادگی)

شروع دوره آموزشی با حضور مربیان اروپایی (10جلسه)

استعدادیابی

حضور نفرات برتر در کمپ بعدی در یکی از کشور های اروپایی

صدور گواهینامه بین المللی